OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACE E-RECEPTU

Léky na předpis – REZERVAČNÍ PODMÍNKY

společnosti BENU Česká republika s.r.o. (dále jen „rezervační podmínky“)

 

Definice a zkratky

BENU  - společnost BENU Česká republika s.r.o., se se sídlem K pérovně 947/5, Praha 10- Hostivař, IČO: 496 21 173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 318084.

Rezervační systém - Rezervační systém umístěný na webových stránkách www.benunapredpis.cz a provozovaný BENU, který umožňuje zákazníkům rezervaci léků na předpis

Provozovatel -  BENU

BENU Lékárna - lékárna/lékárny, které jsou provozovány přímo BENU nebo pod značkou BENU (aktuální seznam na www.benu.cz) na území České republiky

Centrální laboratoř BENU - laboratoř/laboratoře provozované přímo BENU, které se zabývají přípravou individuálně připravovaných léčivých přípravků.

Zákazník/Spotřebitel -  fyzická osoba, která si rezervuje léky na předpis u provozovatele a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Léčiva /léky - Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech

Lék/y na předpis  - léčivé přípravky na předpis, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci dle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, je vázán na lékařský předpis

eRecept - lékařský předpis vydávaný v elektronické podobě v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, v platném znění a provádějících právních předpisech

Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zákon o léčivech - Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

1. [Předmět rezervačních podmínek] Provozovatel vydává tyto rezervační podmínky v souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku. Rezervační podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy, které vznikají při rezervaci léků na předpis prostřednictvím rezervačního systému. Tyto rezervační podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.benunapredpis.cz a je tak zajištěna jejich archivace a reprodukce. V rámci realizace rezervace je zákazník seznámen s rezervačními podmínkami. Akceptací rezervačních podmínek se práva a povinnosti mezi zákazníkem a provozovatelem při rezervaci řídí rezervačními podmínkami.

Pokud zákazník provede rezervaci léků na předpis, nedochází k uzavření žádné kupní smlouvy distančním či obdobným způsobem. Zákazník si přes rezervační systém pouze nezávazně zajistí možnost, aby mu léky na předpis byly vydány za příslušných podmínek ve vybrané kamenné BENU lékárně z jejich skladových zásob. Vydávaný lék je buď hrazen zcela z veřejného zdravotního pojištění nebo je BENU lékárnou vydán až po úhradě doplatku (pokud není lék zcela hrazen z veřejného zdravotního pojištění) nebo kupní ceny. Kupní smlouva je uzavírána až v BENU lékárně. Nejedná se v žádném případě o zásilkový výdej léčiv na předpis ani o doplňkovou službu e-shopu benu.cz. Z uvedených důvodů také není možné využít možnosti odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu § 1829 a násl. Občanského zákoníku.

2. [Zákazník] Zákazníkem může být pouze fyzická osoba, která oprávněně disponuje platným lékařským předpisem v elektronické podobě, resp. eReceptem, a která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. [Oprávnění provozovatele] Provozovatel je mimo jiné provozovatelem lékáren a je oprávněn k výdeji léků na předpis (včetně jejich rezervace) v souladu s platnými právními předpisy a jeho živnostenským oprávněním.

4. [Rozhodné právo, jazyk] Právní vztahy a případné spory vznikající při rezervaci se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny místně příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5. [Komunikační prostředky na dálku] Zákazník souhlasí s tím, že je rezervace učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese provozovatel žádnou odpovědnost, stejně tak ani za jakékoliv náklady zákazníka související s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění rezervace jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.

6. [Osobní údaje] Za účelem provedení rezervace zpracovává provozovatel osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu nutném pro provedení rezervace (osobní údaje - jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně eReceptu a rezervovaném léku na předpis). Zákazník uvedené osobní údaje poskytuje během rezervace prostřednictvím webového formuláře. Souhrnná informace v souladu s čl. 13 a 14 GDPR o zpracování osobních údajů v BENU (včetně informací o zpracování osobních údajů BENU lékárnami při výdeji léků na předpis, právech subjektů osobních údajů a kontaktů na Pověřence pro ochranu osobních údajů) je umístěna zde.

7. [Důležité upozornění]  Zákazník bere na vědomí, že názvy rezervovaných léků na předpis jsou považovány za osobní údaje zvláštní kategorie podle čl. 9 GDPR. Zákazník se zavazuje s ohledem na citlivý charakter názvů léků na předpis, tyto údaje chránit a nakládat s nimi tak, aby nedošlo k jejich zneužití (např. nepředávat eRecept třetím osobám).

II. Předmět rezervace

[Léky na předpis k rezervaci] Zarezervovat lze pouze takové léky na předpis, které jsou zákazníkovi předepsány na platném lékařském předpisu vystaveném v elektronické podobě, tzv. eReceptu obsahujícím 12-ti místní unikátní identifikátor (kód). Skladové zásoby a dostupnost léků na předpis se mohou v kamenných prodejnách lékáren řetězce BENU lišit. V případě, že vybraná BENU lékárna nemá lék ihned skladem, po provedení rezervace zákazníkem lékárna zajistí lék u svého dodavatele a po jeho doručení na lékárnu jej připraví zákazníkovi k vyzvednutí. Provozovatel upozorňuje, že tak může být prodloužena doba pro nachystání léku k vyzvednutí, což však nijak neprodlužuje dobu platnosti lékařského předpisu!  Léky na předpis je možné zarezervovat pouze do BENU lékárny na území České republiky. Není možné rezervovat léky předepsané na elektronickém receptu vydaném lékařem z jiné země než z České republiky. V případě rezervace individuálně připravovaného léčivého přípravku (např. připravované masti), bere zákazník na vědomí, že údaje o čísle rezervace a identifikátor e-receptu mohou být předány do Centrální laboratoře BENU za účelem přípravy léčivého přípravku.

[Doba platnosti eReceptu] Upozorňujeme, že lék musí být vyzvednut v době platnosti eReceptu, jinak bude jeho vydání BENU lékárnou odmítnuto. Proto provozovatel doporučuje rezervovat léčivý přípravek co nejdříve po obdržení eReceptu (doba platnosti by neměla být kratší než 3 pracovní dny).

Recepty mohou mít různé délky platnosti, zákazník je proto povinen se informovat o délce platnosti u vydávajícího lékaře či jiné oprávněné osoby nebo dle informací uvedených na eReceptu. Recepty vydávané na lékařské pohotovosti z důvodu krátké doby platnosti (1 den) nelze rezervovat. 

III. Rezervace

[Postup provedení rezervace]  Zákazník pro provedení rezervace zadá unikátní číslo eReceptu (12ti místný identifikátor uvedený na eReceptu) do webového formuláře a poté zvolí BENU lékárnu, kde má být lék připraven k vyzvednutí. Zákazník vyplní veškeré potřebné údaje do příslušného rezervačního formuláře (zejména osobní údaje). V závěru procesu jsou zákazníkovi zprostředkovány pomocí odkazu aktuální rezervační podmínky. Souhlas s rezervačními podmínkami je nutné provést aktivním zaškrtnutím příslušného pole. Rezervační požadavek zákazníka je dokončen kliknutím na tlačítko „Rezervovat“. Tímto zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito rezervačními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Provozovatel poté zašle zákazníkovi potvrzení rezervace na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při rezervaci.

Vybraná BENU lékárna po zadání rezervace zákazníkem prověří platnost eReceptu a dostupnost rezervovaného léku skladem (v lékárně a případně u distributora) a připraví rezervované léky. BENU lékárna pak zašle zákazníkovi prostřednictvím sms a/nebo e-mailovou zprávou potvrzení o tom, že je rezervovaný lék na BENU lékárně připraven (potvrzení rezervace). Dříve, než bude zákazníkovi potvrzena tímto způsobem připravenost rezervovaného léku, není možné zaručit dostupnost tohoto léku k vydání v zákazníkem vybrané BENU lékárně a BENU lékárna tak může odmítnout lék zákazníkovi vydat.

Možnost rezervovat léky na předpis je zdarma.

[Doba rezervace]. Rezervovaný lék na předpis bude na BENU lékárně vybrané zákazníkem při rezervaci rezervovaný nejvýše po dobu 3 pracovních dní (pokud platnost eReceptu není kratší než 3 pracovní dny). Poté bude rezervace automaticky zrušena.

[Výdej v lékárně] Při osobním odběru léčivého přípravku v BENU lékárně zarezervovaného přes rezervační systém je lékárna oprávněna ověřit řádnou rezervaci (ověřením identifikátoru eReceptu, čísla rezervace, dobou platnosti eReceptu apod.), případně může požadovat další doklady (např. občanský průkaz), vyžadují-li to platné právní předpisy. Bez takového ověření nebude moci být léčivý přípravek vydán.

Při jakémkoliv podezření na užití lékařského předpisu v rozporu s právními předpisy nebo jeho zneužití, je BENU lékárna při jeho osobním odběru oprávněna léčivý přípravek nevydat a případně učinit jiné kroky v souladu s platnými právními předpisy.

[Uhrazení doplatku/kupní ceny]  Léky na předpis, které nejsou zcela hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, budou BENU lékárnou vydány pouze po uhrazení příslušného doplatku na lék na předpis, u léků na předpis nehrazených z veřejného zdravotního pojištění až po uhrazení celé kupní ceny. Výše doplatku/kupních cen se v jednotlivých BENU lékárnách může lišit. Doplatek na lék na předpis/ kupní cenu lze na BENU lékárně uhradit pouze způsoby, které jsou na vybrané BENU lékárně možné!

[Možné ověření rezervace] Provozovatel je oprávněn v návaznosti na druh rezervace dle svého uvážení ověřit rezervaci u zákazníka, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v rezervaci a zákazník je povinen rezervaci verifikovat. Pokud zákazník rezervaci neverifikuje, bude rezervace považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

[Následné změny ze strany zákazníka] Provozovatel v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí návrhu na rezervaci s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany zákazníka. Navržení změn, dodatků či odchylek zákazníkem po provedení rezervace považuje provozovatel toliko za podnět k dalšímu jednání o rezervaci. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neprovedení rezervace ve smyslu změn zákazníka.

[Odmítnutí či zrušení rezervace provozovatelem] Provozovatel či BENU lékárna si vyhrazuje právo nepotvrdit rezervaci zákazníka nebo rezervaci zrušit v případě zjevné chyby týkající se zjevně mylné informace nebo technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení rezervace. Provozovatel je v souladu se zákonem o léčivech oprávněn odmítnout rezervaci nebo rezervaci zrušit rovněž v případě podezření ze zneužití lékařského předpisu nebo léku na předpis.

IV. Zrušení či změna rezervace

[Zrušení či změna rezervace zákazníkem] Provedení rezervace je pro zákazníka nezávazné, zákazník může rezervaci kdykoliv zrušit, a to osobně či telefonicky na BENU lékárně, kterou zákazník vybral při rezervaci léku na předpis. Změnu rezervace ve smyslu změny vydávající BENU lékárny zákazník provede následovně: zákazník zruší rezervaci postupem dle předchozí věty tohoto odstavce a vytvoří novou rezervaci dle stejného eReceptu na webových stránkách www.benunapredpis.cz. Za zrušení či změnu rezervace není zákazníkovi účtován žádný poplatek. Před zrušením provozovatel či BENU lékárna ověří rezervaci na základě sdělení čísla rezervace nebo jména a příjmení zákazníka, který rezervaci provedl, či jiného údaje. Změna rezervace nemůže mít jakýkoliv vliv na prodloužení doby platnosti eReceptu. O zrušení rezervace bude zákazník informován SMS a/nebo emailem.

[Zrušení rezervace při nevyzvednutí léku na předpis]  Pokud se zákazník v době rezervace (článek III. odst. 2 výše) do vybrané BENU lékárny nedostaví a rezervovaný lék nevyzvedne, bude rezervace automaticky zrušena. O zrušení rezervace bude zákazník informován e-mailem. Za zrušení rezervace není zákazníkovi účtován žádný poplatek.

[Zrušení rezervace provozovatelem] Provozovatel je dále oprávněn zrušit rezervaci v těchto případech:

a.) v případech uvedených v článku III. odst. 7 těchto rezervačních podmínek nebo

b.) pokud v důsledku aktualizace systému sledujícího skladové zásoby na BENU lékárnách dojde k situaci, kdy v okamžiku provedení rezervace již nebude mít vybraná BENU lékárna lék na předpis na skladě. V takovém případě provozovatel co nejdříve kontaktuje zákazníka e-mailem nebo telefonicky za účelem dojednání dalšího postupu, nebo

 c.) v případě porušení těchto rezervačních podmínek zákazníkem.

V. Závěrečná ustanovení 

[Změny rezervačních podmínek] V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných provozovatelem v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku provozovatele je provozovatel oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto rezervačních podmínek.

[Řešení mimosoudních stížností] Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje provozovatel, že s mimosoudní stížností ohledně prodeje léčiv v lékárnách se zákazník může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz, www: https://www.sukl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování lékáren, je provozovatel.

[Kontrolní orgány] Dalšími kontrolními orgány jsou:

příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,

Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,

Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

[Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu] Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi provozovatel a zákazníkem - spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti zákazníka - spotřebitele, má tento zákazník vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel – zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

[Právní předpisy] Právní vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem, které nejsou výslovně upraveny v těchto rezervačních podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě zákazníka – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

[Specifická regulace] Provozovatel je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona o léčivech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Provozovatel je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.

[Prohlášení zákazníka] Zákazník tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto rezervačním podmínek před potvrzením rezervace léku na předpis, ujednání rezervačních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále zákazník prohlašuje, že léčiva rezervuje (a následně případně i kupuje) pro sebe nebo své potřeby a nebude je prodávat dalším osobám.

[Účinnost rezervačních podmínek] Tyto rezervační podmínky nabývají účinnosti ode dne 14. 09. 2023

Poslední aktualizace:     V Praze dne 14. 09. 2023    BENU Česká republika s.r.o.

 

 

 

 
* Více informací na Podmínky rezervace eReceptu
* Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde
* Nastavení cookies zde